ВЕЩИ ЛИЦА - СЪДЕБЕН РАЙОН КЪРДЖАЛИ Печат

 

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401 ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2016 г.

 Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 11 от 9.02.2016 г.

  Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт обнародва:

 СПИСЪК 

 на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401 ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2016 г.

 

1. Клас „Криминалистични експертизи“

 

  Димитър Милев Петров, криминалистичени изследвания на почерк и документи.

 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

 

 Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.

 Емилия Иванова Будева, акушерство и гинекология.

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация.

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация.

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

 Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация.

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация.

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек

 Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 3. Клас „Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние“

 

  Георги Пейков Велковски, психиатрия.

 Николинка Здравкова Узунова, психиатрия.

 Татяна Маринова Дикова, клинична психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения; работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2), и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-А).

 Белин Георгиев Илчев, психиатрия, съдебна психиатрия, здравен мениджмънт.

 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

 

  Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна отчетност.

 Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна отчетност.

 Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна отчетност.

 Руси Кирилов Виденов, счетоводство и контрол.

 Харалан Георгиев Василев, икономист-счетоводител, счетоводство и анализ.

 Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство и контрол.

 Изабела Константинова Николова, икономист.

 Иван Димов Назъров, икономика и търговия, лицензиран оценител на недвижими имоти.

 Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-счетоводител, икономика на вътрешната търговия.

 Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Шенол Исмаил Халил, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.

 Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.

 Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.

 Адлен Шукри Шефкет, икономист, финанси.

 Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

 Таня Делчева Николова, икономист, икономика и организация на труда.

 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

 

  5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

 Константин Йорданов Самушев, електромашинен инженер, двигатели с вътрешно горене, минна електромеханика, автоматизация на производството, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

 5.2. Съдебна автотехническа експертиза

 Вълчо Димитров Димитров, автомобилен транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения.

 Дончо Стойнов Драганов, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.

 Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

 Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.

 Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

 Инж. Пенчо Йорданов Стоев, машинен инженер по технология на машиностроенето, лицензиран оценител на търговски дружества, недвижими имоти, машини и съоръжения.

 Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.

 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

 Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.

 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

 Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС), лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.

 Веска Вълкова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.

 Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС).

 Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

 Донка Иванова Андонова, строителен инженер – пътно и мостово строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

 Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство – конструкции.

 Инж. Димитър Илиев Димитров, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

 Стайко Димитров Стайков, геодезия, фотограметрия и картография.

 Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник в строителния процес; оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

 Татяна Ангелова Янева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.

 Георги Иванов Карабашев, строителен инженер по транспортно строителство.

 Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер по хидротехническо строителство.

 Митко Филипов Колев, строителен инженер по транспортно строителство.

 Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

 Георги Костов Костов, архитектура.

 Инж. Валентина Викторова Стойчева, ПГС, независим оценител на недвижими имоти.

 Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.

 Наташа Димитрова Петрова, архитектура.

 Тихомир Недев Георгиев, инженер-геодезист.

 Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

 6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

 

  Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 10. Клас „Други съдебни експертизи“

 

  Стефан Георгиев Събев, професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.

 Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация.

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация.

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен)анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

 Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.

 

Последна промяна от Вторник, 08 Март 2016г. 07:54ч.