СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Печат

 

С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГРАД КЪРДЖАЛИ, ИЗБРАНИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД КЪРДЖАЛИ,

ЗА ПЕРИОДА 12.12.2014 Г. – 12.12.2019 Г.

 

 

№ по

ред

Име, презиме, фамилия

1.

Антон Иванов Карпузов

2.

Анушка Петрова Ангелова

3.

Атанас Хариев Хаджиев

4.

Венета Стоянова Бошняшка – Бодурова

5.

Недан Каменов Усков

6.

Недялка Димова Нейкова

7.

Николина Димитрова Димитрова

8.

Поля Стайкова Дялкова

9.

Светла Андреева Сапунджиева

10.

Станка Вълкова Георгиева

11.

Стефка Кирилова Тенева

12.

Христина Петкова Райчева

13.

Цеца Илиева Башкова

14.

Юксер Халибрям Кадир

 

 

С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГРАД КЪРДЖАЛИ, ИЗБРАНИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ,

ЗА ПЕРИОДА 12.12.2014 Г. – 12.12.2019 Г.

 

 

№ по

ред

Име, презиме, фамилия

1.

Сеид Рамадан Рамадан

2.

Елмаз Юсеин Апти

3.

Наим Неждет Реджеб

4.

Сезгин Рамадан Мустафа

5.

Недрет Мехмед Мехмед

6.

Мюмюн Емин Осман

7.

Исмет Ремзи Исмаил