Събота 04 Април 2020

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА Печат

 

УТВЪРДИЛ,

 АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД –

                                                       ГРАД КЪРДЖАЛИ:             /п/

                                                                                          /З.ЗАПРЯНОВА/

                            

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ

РАЙОНЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   Чл.1 Настоящите Вътрешни правила имат за цел да конкретизират организацията, начина на работа и възнаграждението, както и да бъдат установени изискванията за етично поведение на съдебните заседатели, за да могат да изпълняват задълженията си безпристрастно, справедливо и обективно.

 

ІІ. ИЗБОР И ВСТЪПВАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

  Чл.2 (1)За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1. е на възраст от 21 до 68 години;

    2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование;

   4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. не страда от психически заболявания.

(2) Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

    3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

    4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министе